De Speelboerderij op TV:
Kinderopvang belangrijk voor jonge kind


    

 

Ouder- en geschillencommissie

Oudercommissie

Alle locaties van Kinderopvangcentrum De Speelboerderij hebben een afzonderlijke oudercommissie. De Oudercommissie bestaat uit maximaal 5 en minimaal twee leden (voorzitter en secretaris).

De Oudercommissies stellen zich ten doel:

1.) De belangen van de kinderen en ouders van het Kinderdagverblijf/BSO zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
2.) De directie te adviseren ten aanzien van kwaliteit;

De Oudercommissies vergaderen minimaal viermaal per jaar. De directie van Kinderopvangcentrum De Speelboerderij zal bij wijzigingen met betrekking tot onderstaande onderwerpen advies vragen aan de Oudercommissie:

1.) De uitvoering van het kwaliteitsbeleid
2.) Pedagogisch beleidsplan en pedagogisch werkplan per locatie;
3.) Voedingsaangelegenheden;
4.) Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
5.) Openingstijden;
6.) Klachtenregeling en samenstelling klachtencommissie;
7.) Prijzen en tarieven kinderopvang.
8.) Op elke locatie is een overzicht met namen etc van de leden van de oudercommissie.

 

Geschillencommissie

Vanaf 1 januari 2016 zijn wij als Kinderopvangcentrum De Speelboerderij volgens de wet Kinderopvang aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het klachtenloket Kinderopvang is hieraan verbonden. Heeft u als ouder of oudercommissie een klacht dan kunt u de volgende stappen ondernemen. Zie Bijlage. Biedt de interne klachtenprocedure geen bevredigende oplossing, dan kunnen ouders en oudercommissies gebruikmaken van de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Uiteraard geeft Kinderopvangcentrum De Speelboerderij er de voorkeur aan om allereerst intern te kijken of we de klacht op kunnen lossen. Vanzelfsprekend behandelen ook wij uw klacht zorgvuldig. Alle betrokkenen bij de behandeling van de klacht zijn tot geheimhouding verplicht.

Informatie over:
Reglement
Verkorte procedure

 


Meer informatie is te vinden op de website van de Geschillencommissie.